NORMATIVA D’ÚS DE LA PISTA DE PÀDEL MUNICIPAL DE TORRELLES DE FOIX

L’Ajuntament de Torrelles de Foix estableix la següent normativa per al bon ús i funcionament de la pista de pàdel amb l’objectiu de mantenir en bones condicions la pista i facilitar-ne el seu ús.

CONDICIONS GENERALS

 1. Poden jugar-hi tant les persones empadronades al municipi de Torrelles de Foix com les no empadronades.
 2. L’ús de les pistes està supeditat al pagament de la taxa corresponent.
 3. Els menors de 14 anys hauran d’accedir a la pista de pàdel acompanyats d’un adult.
 4. Els usuaris hauran de seguir sempre les observacions i els requeriments del personal de l’ajuntament o dels responsables de la instal·lació.
 5. Els usuaris hauran de tenir cura del bon ús de les instal·lacions i notificar a l’ajuntament si observen alguna anomalia o desperfecte a la pista de pàdel o a l’entom de la mateixa.
 6. Resta prohibit utilitzar la pista de pàdel per a impartir classes particulars o fer competicions sense l’autorització prèvia de l’ajuntament, que estarà a disposició sobre suggeriments d’organitzar tornejos o competicions.
 7. Si és necessari, l’ajuntament podrà reservar les instal·lacions per a la celebració d’algun esdeveniment esportiu, activitat o per tasques de manteniment.
 8. L’ajuntament pot decidir el tancament de la instal·lació, quant per raons climatològiques, d’ordre interior o seguretat consideri que es pugui veure afectada la integritat de les persones o produir-se dany a les instal-lacions.
 9. La reserva i la utilització de la pista de pàdel suposa l’acceptació d’aquesta normativa i el seu incompliment pot suposar l’expulsió immediata.
 10. L’Ajuntament de Torrelles de Foix es reserva la possibilitat de modificar la normativa vigent per a millorar-ne l’ús d’aquesta instal·lació.

 

CONDICIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA

 1. La pista de pàdel és d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esport.
 2. Els jugadors han d’entrar a les pistes amb la indumentària i calçat esportiu adequats per a l’activitat de pàdel. No està permès l’ús de calçat amb tacs o multi tacs ja que la sola ha de ser especifica per aquesta pràctica esportiva.
 3. Dins la pista només es permetrà l’entrada estricte dels usuaris de la reserva, amb un màxim de quatre.
 4. Tant les pales com les pilotes utilitzades hauran de ser les apropiades per a la pràctica de l’esport del pàdel i les aportarà cada usuari.
 5. No es pot accedir a la pista de pàdel amb qualsevol altre cosa que no siguin les pales i les pilotes de pàdel, prohibint-se expressament l’entrada fumant, amb begudes o menjar.
 6. Abans d’accedir a la pista, els usuaris hauran d’eliminar tot tipus de restes de terra, fang, pedra o de qualsevol altre material que puguin dur al calçat.
 7. El temps màxim de reserva de pista és d’una hora i mitja i no es podran fer canvis un cop assignada. Si no hi ha altres jugadors esperant ocupar la pista, es podrà utilitzar la pista més d’una hora i mitja abonant la taxa corresponent per fraccions de 80 minuts.
 8. Transcorregut el temps d’utilització previsti pagat, tots els jugadors hauran d’abandonar la pista puntualment, sent tots responsables d’observar que la pista romangui tancada si no hi ha usuaris per entrar.

 

RESPONSABILITATS

 1. L’Ajuntament de Torrelles de Foix no es farà responsable dels possibles accidents i/o lesions que es produeixin per l’ús de la pista de pàdel, tant per part dels esportistes com del públic en general.
 2. Els participants, per l’únic fet de reservar, manifesten que estan físicament aptes per a realitzar activitats fisicoesportives.
 3. L’ajuntament no es farà responsable de la possible subtracció 0 pèrdua de objectes de valor que puguin sofrir els usuaris de la pista de pàdel.
 4. Els usuaris seran responsables dels danys que per la seva negligència pugui sofrir ia pista de pàdel i resten obligats a abonar els danys ocasionats a l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
 5. Aquells usuaris que incompleixin aquesta normativa, facin un mal ús de les instal lacions o provoquin danys intencionats en les mateixes poden ser sancionats, d’acord amb els danys provocats, amb la impossibilitat de fer ús de la pista de pàdel durant el temps que l’ajuntament consideri oportú independentment de l’obligatorietat de fer-se càrrec del pagament de la reparació dels danys ocasionats.

 

HORARI

L’horari utilitzable de la pista de pàdel serà de dilluns a diumenge de 07:30 a 24:00 hores en franges de 90 minuts.

Les franges disponibles seran les següents:

 • 07:30h a 09:00h
 • 09:00h a 10:30h
 • 10:30h a 12:00h
 • 12:00h a 13:30h
 • 13:30h a 15:00h
 • 15:00h a 16:30h
 • 16:30h a 18:00h
 • 18:00h a 19:30h
 • 19:30h a 21:00h
 • 21:00h a 22:30h
 • 22:30h a 24:00h

RESERVA

 1. La reserva de la pista de pàdel es farà prèviament al seu ús mitjançant la pàgina web playtomic.io o l’app de Playtomic.
 2. Per poder fer la reserva s’haurà d’estar registrat com a usuari de la plataforma, triant posteriorment la pista de Pàde Torrelles de Foix, dia, franja horaria lliure i fer el pagament amb targeta o mitjançant un abonament.
 3. Un cop fet el pagament, es rebrà un codi de 4 xifres a través del correu electrònic o l’app. Aquest codi s’haurà d’introduir al teclat de fora la pista seguit de la tecla “#”. Un cop fet, les portes de la pista s’obriran.
 4. En cas d’ús nocturn de la pista, la despesa de l’enllumenat serà sempre a càrrec de l’usuari i apareixerà com a cost extra a l’hora de fer la reserva.

 

COM ACONSEGUIR EL DESCOMPTE D’EMPADRONAT?

 1. Des de l’aplicació de Playtomic, l’usuari haurà de buscar el club Pàdel Torrelles de Foix i marcar com a preferit tocant el cor de la cantonada superior dreta.
 2. Un cop marcat, s’obre una finestra preguntant si vols seguir el club. S’haura de marcar amb un ✓ la casella de “Rebre comunicacions del club” i fer click a OK.
 3. L’útim pas serà fer-ho saber a l’Ajuntament presencialment o a través del número 938 97 10 01.
 4. Un cop feta la comprobació que l’usuari està empadronat, l’usuari ja podrà gaudir dels decomptes.

 

PREUS PER RESERVA

 1. La reserva tindrà un preu o un altre en funció de la condició o no d’empadronat, del dia de la setmana, de la franja horària volguda i de la possible necessitat de llum.
 2. Hi haurà la possiblitat de comprar abonaments de 10 o 20 partits que permetran reservar en qualsevol franja horària de qualsevol dia, amb o sense llum però amb diferent preu segons a condició o no d’empadonat.
 3. Les taxes de les reserves de pista per partit de 90 minuts son les següents:
EMPADRONATS
DIES 07:30h a 16:30h 16:30h a 24:00h EXTRA LLUM
DILLUNS A DIVENDRES 6€ 10€ 2€
DISSABTE I DIUMENGE 10€ 12€ 2€
NO EMPADRONATS
DIES 07:30h a 16:30h 16:30h a 24:00h EXTRA LLUM
DILLUNS A DIVENDRES 10€ 20€ 2€
DISSABTE I DIUMENGE 20€ 24€ 2€
ABONAMENTS
PARTITS EMPADRONATS NO EMPADRONATS
10 PARTITS 60€ 100€
20 PARTITS 150€ 250€