Ajuntament

ORDENANCES

Ordenança General Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 6 Taxa pel subministrament aigua

Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per la prestació dels serveis intervenció administrativa en activitat dels ciutadans i les empreses a través del sometiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Ordenança fiscal núm. 8 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals

Ordenança fiscal núm. 9 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Ordenança fiscal núm. 10 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena  

Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per la prestació del servei escola bressol

Ordenança fiscal núm. 12 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per la prestació dels serveis ensenyaments especials en establiments municipals

Ordenança fiscal núm. 15 Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del del paviment o de les voreres

Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions analògiques

Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per llicències o la comprovació activitats comunicades en matèria urbanisme

Ordenança fiscal núm. 22 Ordenança general reguladora de contribucions especials

Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per ocupacions del subsòl el sòl i la volada de la via publica

Ordenança fiscal núm. 25 Taxa per la instal·lació de portades aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local

Ordenança fiscal núm. 26 Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica

Ordenança fiscal núm. 27 Taxa pel servei de clavegueram

Ordenança fiscal núm. 28 Taxa per l'aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a l'Ajuntament.

Ordenança fiscal núm. 30 Preu públic per la utilització de béns de titularitat municipal

Ordenança fiscal núm. 31 Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions

Ordenança fiscal núm. 32 Preu públic per a la realització d'activitats extraescolars

Ordenança fiscal núm. 34 Reguladora de la gestió de residus de la construcció

Ordenança fiscal núm. 35 Reguladora de la gestió de residus de la construcció