938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Dimarts 16 de juny, ple municipal de l’Ajuntament

11 de juny de 2020

El proper dimarts 16 de juny, a les 20 hores, se celebrarà el ple corporatiu municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. L’ordre del dia de la sessió serà la següent:

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 15/2019 de 23 de desembre
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 1/2020 de 4 de febrer
3. Expedient 163/2020. Actualització del conveni-tipus per a l’assumpció de la
gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL),
a la normativa vigent en matèria de protecció de dades
4. Expedient 264/2020. Actualització del conveni-tipus per a l’assumpció de
funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades
5. Expedient 597/2017. Cessió Local de Correus
6. Expedient 339/2020. Donar compte de l’informe de secretaria relatiu al
compliment de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte als marcs pressupostaris a mitjà termini 2021- 2023
7. Expedient 539/2020. Expedient de modificació de crèdit per transferències de crèdit del pressupost número 3/2020
8. Expedient 579/2020. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 120/2020, de data 10 de juny de 2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
9. Expedient 289/2020. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Torrelles de Foix per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès
10.Expedient 432/2020. Moció que presenta el grup municipal de Junts per
Torrelles de Foix per demanar el tractament diferenciat del sector sanitari de
l’Alt Penedès-Garraf-Cunit
11.Expedient 533/2020. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Torrelles de Foix per posar en valor els viticultors del Penedès
12.Expedient 532/2020. Moció que presenta el grup municipal de Junts per
Torrelles de Foix sobre la gestió del procés de reobertura escolar
13.Expedient 537/2020. Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura
14.Expedient 465/2020. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Torrelles de Foix de suport al sector de la caça
B) Activitat de control
15.Dació de compte dels decrets d’Alcaldia
16.Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local 17.Informacions de la Presidència
18.Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors
C) Precs i preguntes
19.Precs i preguntes