938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Reparació i millora del camí de Plana de les Torres a Torrelles de Foix

29 d'abril de 2019

La Diputació de Barcelona ha lliurat als ajuntaments de Torrelles de Foix i Pontons, el projecte de reparació del camí Plana de les Torres, que va ser utilitzat durant les obres de millora de revolts a la carretera BV-2122 entre Pontons i Torrelles de Foix, com a itinerari alternatiu. El projecte té un pressupost de 40.236 euros i un termini d’execució d’un mes.

Les obres de millora de revolts a la carretera BV‐2122 entre Pontons i Torrelles de Foix, que estan ja finalitzades, van obligar a tallar la carretera durant dos mesos, desviant els vehicles pel camí que uneix aquesta carretera amb la urbanització Plana de les Torres, al municipi de Torrelles de Foix, amb Pontons.

Un cop finalitzades les obres, s’ha comprovat que les cunetes i els sistemes de contenció del camí es troben en bon estat, havent‐se detectat únicament alguns defectes en el ferm susceptibles de reparació. Aquests defectes es presenten en certs trams de paviment amb esquerdes, i també s’ha detectat algun tram que presenta lleugers assentaments del ferm.

Les principals actuacions que es realitzaran al camí és fresar el paviment esquerdat, estesa de reg d’adherència amb la capa d’aglomerat subjacent i estesa de nova capa d’aglomerat, i extensió de malla de reforç per sota de la capa de rodadura on es vegi necessari, a més de reposició de la senyalització vertical afectada.