938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Aquest dijous 23 de novembre ple municipal

21 de novembre de 2017

Aquest dijous 23 de novembre, a les 21 hores, tindrà lloc al saló de plens de l’Ajuntament el ple corporatiu municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix: 

L’ordre del dia de la sessió serà el següent:

1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 19 de setembre
de 2017.
2. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària realitzada el dia 10 d’octubre
de 2017.
3. Designació dels membres de les meses electorals amb motiu de les eleccions
al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.
4. Aprovació del Padró d’Habitants a 1 de gener de 2017.
5. Donar compte de l’aprovació del Conveni de col.laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i els
ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Font-Rubí per al Pla
Educatiu d’Entorn.
6. Donar compte de l’aprovació del model de conveni que regula la relació dels
ajuntaments implicats amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès,
respecte la contractació d’un tècnic compartit entre municipis.
7. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Torrelles de Foix al conveni de
cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servi de taxi a l’Alt Penedès.
8. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 72/2017, de data 17 de novembre de
2017, de reassignació de funcions a la regidora Sra. Sira Carbó Cabeza.
9. Nomenament del representant municipal al Consell Escolar.
10. Aprovació de la modificació de crèdit 5/2017 en la modalitat de suplement de crèdit.
11. Formalització d’una operació de crèdit amb el Fons de Finançament
d’Entitats Locals
12. Moció per exigir la llibertat dels presos polítics.
13. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
14. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
15. Informacions de la Presidència.
16. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
17. Precs i preguntes.

ajuntament-e1460047072224